Sử dụng tiếng việt
Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!
Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!

Thêm Chức Năng Thỉnh Thầy !